• Kategórie produktov

Ako vybaviť a získať invalidný dôchodok

Invalidný dôchodok je dôchodková dávka poskytovaná štátom podľa zákona č. 461/2003 a poskytuje sa na základe dôchodkového poistenia. Účelom je zabezpečiť príjem občanovi, ktorý má dlhodobo zníženú pracovnú schopnosť v dôsledku nepriaznivého zdravotného stavu.

Podmienky na získanie invalidného dôchodku

Podmienkou na získanie invalidného dôchodku je, že žiadateľ je invalidný, odpracoval potrebný počet rokov podľa ustanovení Sociálnej poisťovne a ku dňu vzniku invalidity nemal nárok na starobný dôchodok.  

PODPORTE, PROSÍM,
REGISTER CHRÁNENÝCH DIELNÍ O.Z.,
ĎAKUJEME.

Osobitné podmienky sú uplatňované pri priznávaní invalidných dôchodkov tzv. z mladosti, ešte pred ukončením povinnej školskej dochádzky v období, kedy je nezaopatreným dieťaťom. Nárok vzniká po 18. roku veku.  

Invalidita sa určuje na základe posúdenia lekárskou posudkovou komisiou na základe posúdenia zdravotného stavu, dokladov zo zdravotnej dokumentácie a vyjadrenia ošetrujúceho lekára.   

Žiadosť o invalidný dôchodok

Žiadosť o invalidný dôchodok sa podáva v Sociálnej poisťovni na predpísanom tlačive na pobočke prislúchajúcej k miestu trvalého pobytu žiadateľa.

Žiadateľ o invalidný dôchodok musí doložiť dokumenty, originály alebo kópie, ktoré majú rozhodujúci vplyv na priznanie a výšku dôchodku, a to najmä platný občiansky preukaz, tlačivo Prehliadka ZISŤOVACIA – KONTROLNÁ potvrdené a vypísané ošetrujúcim lekárom, doklady o ukončení vzdelania alebo potvrdenie školy o jej navštevovaní, vojenskú knižku alebo doklad vydaný vojenskou správou, rodné listy detí, resp. doklady o zverení dieťaťa do starostlivosti, rozhodnutie Sociálnej poisťovne o dôchodku manžela, ktorému bol tento upravený z dôvodu jediného zdroja príjmu.  

Dôležité sú doklady, ktoré musí žiadateľ priložiť, aby Sociálna poisťovňa mohla konať rýchlo a presne:

-potvrdenie o všetkých obdobiach, počas ktorých bol evidovaný ako nezamestnaný pred 1. 1. 2001 a ak poberal podporu v nezamestnanosti v období 1.1.2001 až 31.12.2003

-hodnoverné doklady o priebehoch zamestnania odkedy do kedy trvalo zamestnanie

-potvrdenia o dobe zamestnania pred 1.1.1990, ak žiadateľ pracoval pred týmto termínom v krajinách, s ktorými SR nemá uzavreté medzinárodné zmluvy o sociálnom zabezpečení   

-ak žiadateľ aj po podaní žiadosti o invalidný dôchodok bude pracovať u toho istého zamestnávateľa, je potrebné predložiť aj evidenčný list dôchodkového poistenia

-aktuálne sa dokladá aj informácia o poberaní náhrady príjmu počas dočasnej pracovnej neschopnosti spätne za posledných 52 týždňov odo dňa podania  žiadosti

Vyplnením žiadosti a podaním na pobočke Sociálnej poisťovne sa začína konanie o priznaní invalidného dôchodku, ktoré môže trvať až 12 mesiacov. Sociálna poisťovňa však po priznaní dôchodku prislúchajúcu sumu za obdobie posudzovania vyplatí jednorazovou platbou, od dátumu podania žiadosti.

Vyplácanie invalidného dôchodku

Dôchodky sa vyplácajú v hotovosti, alebo na účet v banke. V prípade vyplácania na účet v banke musí byť tento zriadený v banke, s ktorou má Sociálna poisťovňa uzatvorenú zmluvu o poukazovaní dôchodkov na účet.  V prípade, že dôchodok  sa vypláca na účet, je potrebné predložiť tlačivo vyplnené žiadateľom a potvrdené príslušnou bankou.

Nárok na výplatu invalidného dôchodku je dočasne pozastavený ak má poistenec nárok na náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca alebo nemocenské.  

Upozornenie:  

Ak vzniknú počas konania o invalidnom dôchodku akékoľvek zmeny v žiadosti o invalidný dôchodok, je žiadateľ povinný tieto zmeny oznámiť Sociálnej poisťovni do ôsmich dní od ich vzniku.

Poberatelia dôchodku sú povinný nahlásiť napríklad zmenu počtu detí, ktorých podmienku výchovy spĺňali v čase priznania dôchodku. Jednoducho povedané, ak sa vám narodí dieťa a ste poberateľmi invalidného dôchodku, je potrebné túto zmenu nahlásiť do Sociálnej poisťovne.

Zdroj: Sociálna poisťovňa  

Subscribe
Upozornenie

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments